Hitotsu, ware ware wa, shinshin o renmashi, kak-ko fubatu no shingi o kiwameru koto.
Entraînons nos cœurs et nos corps afin d’obtenir un esprit ferme et inébranlable.

Hitotsu, ware ware wa, bu no shinzui o kiwame, ki ni hasshi, kan ni bin naru koto.
Nous poursuivrons le sens véritable de la voie martiale, afin que nos sens soient prêts à temps.

Hitotsu, ware ware wa, shitsujitsu goken o mot-te, kok-ki no seishin o kanyo suru koto.
Avec force et vigueur, nous cultiverons un esprit du déni de soi.

Hitotsu, ware ware wa, reisetsu o omonji, chyojyo o keishi, sobo no furumai o tsutsushimu koto.
Nous suivrons les règles de la courtoisie, nous respecterons nos supérieurs et nous éviterons la violence.

Hitotsu, ware ware wa, shinbutsu o toutobi, kenjo no bitoku o wasurezaru koto.
Nous suivrons nos traditions et n’oublierons jamais la vertu de l’humilité.

Hitotsu, ware ware wa, chisei no tairyoku to o kojo sase, koto ni nozonde ayamatarasu koto.
Nous chercherons sagesse et force sans aspirer à d’autres désirs.

Hitotsu, ware ware wa, shogai no shugyo o karate no michi no tsuji, Kyokushinkai no michi o mat-to suru koto.
Etudiant toute notre vie, sur la voie du Karaté, nous chercherons à réaliser la voie du kyokushin.

Sosai Mas Oyama
Recherche